Главная » О Компании » Кредиторам

Кредиторам

Версия для печати

Уважаемые кредиторы!

15.05.2017

Первому руководителю

Кредитора (-ов) АО «Арна»

согласно Реестра требований кредиторов

в процедуре банкротства / конкурсного управления АО «Арна»

 

От Банкротного управляющего  АО «Арна»

(БИН 950740000170),

находящегося г.Алматы, ул. Шевченко, д. 164б (юридический адрес),

г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, 2 этаж, каб. 8 (фактический адрес),  

тел. +7 (727) 2 50 50 50 (100), 2 50 45 57

 

 

Исх. № БУ-78 от 15.05.2017 г.

 

Уведомление

 

Банкротный управляющий АО «Арна» уведомляет кредиторов АО «Арна» о проведении собрания кредиторов АО «Арна» на дату 09 июня 2017 г. в 11.30 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая Виноградова; вход со стороны Байзакова), д.221, 2 этаж, кабинет №8 на основании п.2) п.2 ст. 24 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

     Уведомляются кредиторы АО «Арна», а также иные лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов на основании пп.1-2 ст. 25 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» о созыве собрания кредиторов АО «Арна» с Повесткой дня:

 

1. Уведомление кредиторов об итогах размещения лотов согласно Плана продажи для проведения электронного аукциона разными лотами и итогов по реализации имущества на электронном аукционе раздельными лотами согласно п.2 ст.99  Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

2. Рассмотрение вопроса о необходимости дачи согласия на продление 3-х месячного срока проведения банкротства согласно пп.13) п.3. ст.93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

3. Разное.

Также кредиторы имеют возможность ознакомиться с информационным сообщением о созыве собрания кредиторов АО «Арна» на сайте kgd.gov.kz в разделе «Реабилитация и банкротство» или на сайте должника ducat.kz в разделе «Для кредиторов» соответствии с ч.2 п.1 ст. 25 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

        

         Просим Первого руководителя кредитора АО «Арна» или иного лица, имеющего право на участие в собрании кредиторов АО «Арна» (по доверенности) прибыть на собрание, которое состоится по месту нахождения должника АО «Арна» 09 июня 2017 г. в 11.30 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая ул. Виноградова)  2 этаж,  кабинет №8. 

         Всем представителям кредиторов просьба при себе иметь действующие доверенности (на дату проведения собрания кредиторов) для участия и голосования на собрании кредиторов по своей очереди кредиторов.

         С материалами предстоящего собрания кредиторов АО «Арна», подлежащими рассмотрению собранием кредиторов на 09 июня 2017 г. в 11.30 час., кредиторы или их представители по доверенностям могут ознакомиться в АО «Арна» по месту нахождения должника АО «Арна».

 

Телефоны для контактов: +7 727 2 50 50 50 (внутр. 100), +7 727 2 50 45 57.  

 

С  уважением,  Банкротный управляющий  АО «Арна»                                           Мәмеш Д.Ә.

Уважаемые кредиторы!

15.05.2017

АҚ банкроттық процедурасы/ конкурстық басқару

барысындағы кредиторлар талаптарының тізіміне сәйкес

 

Арна АҚ-ның банкроттық басқарушысынан

(ЖСН 950740000170)

Алматы қ., Шевченко көшесі, үй 164 б (заңды мекен-жайы)

Алматы қ., Байзақов көшесі, уй 221, 2 қабат, 8 каб. (нақты мекен-жайы)

Тел. +7 (727) 2 50 50 50 (100), 2 50 45 57

 «Арна» АҚ Кредитор (кредиторларының)

Бірінші басшысына

«Арна»

 

Шығ.№ БУ-78, 2017 жылғы 15 мамыр

 

Хабарлама

 

«Арна»АҚ-ның банкроттық басқарушысы «Арна» АҚ-ның кредиторларына «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ 24-бабы 2-тармағы 2) тармақшасының негізінде 2017 жылғы09 маусымсағат 11.30-де борышкер «Арна» АҚ орналасқан:Алматы қ., Байзақов к-сі, 221-үй, Қарасай батыр көшесінің бұрышы (бұрынғы Виноградов к-сі; кіретін есігі Байзақов к-сі жағынан),221-үй, 2-қабат, №8 кабинетмекенжайында  «Арна» АҚ-ның кредиторлары жиналысының өткізілетіні туралыхабарлайды.

         «Оңалту және банкроттық туралы» ҚР Заңының 25-бабының 1-2 тармағылар1-бөлігі негізінде«Арна»АҚ-ның кредиторларына, сондай-ақкредиторлардың жиналысына қатысуға құқығы бар өзге де тұлғаларғамынадай Күн тәртібімен«Арна» АҚ-ның кредиторларының жиналысының шақырылатыны туралы хабарланады:

 

1. Электронды аукционды әртүрлі лоттармен өткізу үшін Сату жоспарына сәйкес лоттарды орналастыру қорытындысы және «Оңалту және банкроттық туралы» ҚР заңының 99 бабының 2 тармағына сәйкес электронды аукционда мүлікті әртүрлі лоттармен сату қорытындысы туралы Кредиторларды хабарландыру.

2. «Оңалту және банкроттық туралы» ҚР заңының 93 бабының 3 тармағының 13) тармақшасына сәйкес банкроттықты өткізуді 3-айлық мерзімге созуға рұқсат берудің қажеттілігі туралы мәселені қарастыру.

3. Әртүрлі.

 

Сонымен қатар кредиторлардың «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ 25-бабы 1-тармағы 2-бөлігіне сәйкес «Арна» АҚ кредиторларының жиналысының шақырылатыны туралы ақпараттық хабармен kgd.gov.kz сайтында «Оңалту және банкроттық» бөлімінде немесе борышкердің ducat.kz сайтындағы «Кредиторларға арналған» бөлімінде танысып шығуынамүмкіндігі бар.

         «Арна» АҚ-ның кредиторының немесе «Арна» АҚ кредиторларының жиналысына қатысуға (сенімхат бойынша) құқығы бар өзге тұлғаның Бірінші басшысынан жиналысқа келуін сұраймыз, ол борышкер«Арна» АҚ-ның орналасқан жерінде 09 маусым сағат 11.30-де борышкер«Арна»АҚ-ның мына мекенжайында өтеді: Алматы қ., Байзақов к-сі, 221-үй, Қарасай батыр көшесінің бұрышы (бұрынғы Виноградов к-сі)  2-қабат,  №8 кабинет. 

         Кредиторлардың барлық өкілдерінен кредиторлардың жиналысына қатысу және өздерінің кредиторлар кезегі бойынша дауыс беру үшін (кредиторлардың жиналысы өтетін күні) күші бар сенімхаттардың өздерінде болуын өтінеміз.

2017 жылғы 09 маусым сағат 11.30-деөтетін кредиторлардың жиналысының қарауына жататын «Арна» АҚ-ның кредиторларының алдағы жиналысының материалдарыменкредиторлар немесе олардың сенімхат бойынша өкілдері борышкер «Арна» АҚ-ның орналасқан жерінде «Арна» АҚ-ның Заң департаментінде таныса алады. Байланыс телефондары: +7 727 2 50 50 50 (внутр. 100), +2 50 45 57.  

 

Құрметпен, «Арна» АҚ-ның Банкроттық басқарушысы Мәмеш Д.Ә.

Уведомление о собрании кредиторов

29.03.2017

АҚ банкроттық процедурасы/ конкурстық басқару

барысындағы кредиторлар талаптарының тізіміне сәйкес

 

 

Арна АҚ-ның банкроттық басқарушысынан

(ЖСН 950740000170)

Алматы қ., Шевченко көшесі, үй 164 б (заңды мекен-жайы)

Алматы қ., Байзақов көшесі, уй 221, 2 қабат, 8 каб. (нақты мекен-жайы)

Тел. +7 (727) 2 50 50 50 (100), 2 50 45 57

 «Арна» АҚ Кредитор (кредиторларының)

Бірінші басшысына

«Арна»

 

Шығ. № БУ-46, 2017 жылғы 29 наурыз

 

Хабарлама

    «Арна» АҚ-ның банкроттық басқарушысы «Арна» АҚ-ның кредиторларына «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ 24-бабы 2-тармағы 2) тармақшасының негізінде 2017 жылғы 20 сәуiр сағат 11.00-де борышкер «Арна» АҚ орналасқан: Алматы қ., Байзақов к-сі, 221-үй, Қарасай батыр көшесінің бұрышы (бұрынғы Виноградов к-сі; кіретін есігі Байзақов к-сі жағынан), 221-үй, 2-қабат, №8 кабинет мекенжайында  «Арна» АҚ-ның кредиторлары жиналысының өткізілетіні туралы хабарлайды.

         «Оңалту және банкроттық туралы» ҚР Заңының 25-бабының 1-2 тармағылар 1-бөлігі негізінде «Арна» АҚ-ның кредиторларына, сондай-ақ кредиторлардың жиналысына қатысуға құқығы бар өзге де тұлғаларға мынадай Күн тәртібімен «Арна» АҚ-ның кредиторларының жиналысының шақырылатыны туралы хабарланады:

1. ҚР «Оңалту және банкроттық туралы» Заңының 99 бабының 2 тармақшасына сәйкес жеке лоттар аукционын өткізу үшін мүлік бағалауының мерзімі өткенніне байланысты ҚР «Оңалту және банкроттық туралы» Заңының 93 бабының 3 тармағынынң 5 тармақшасына, 2 тармағынының 1 тармақшасына сәйкес залогтағы мүлікті бағалауды өткізу нәтижесі мен қортындысы туралы кредиторларға хабар беру.

2. ҚР «Оңалту және банкроттық туралы» Заңының 99 бабының 2 тармақшасына, 93 бабының 3 тармағының 6 тармақшасына сәйкес жеке лоттар аукционын өткізу үшін мүлікті сату жоспарын бекіту.

3. «Оңалту және банкроттық» туралы ҚР заңының 93 бабының 3 тармағының 7) тармақшасына сәйкес банкрот "Арна" АҚ-на тиесілі "Восток -Пейдж" ЖШС-нің (ЖСН 980340018957) Жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10%-ын тікелей сату туралы шешім қабылдау.

 

Сонымен қатар кредиторлардың «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ 25-бабы 1-тармағы 2-бөлігіне сәйкес «Арна» АҚ кредиторларының жиналысының шақырылатыны туралы ақпараттық хабармен kgd.gov.kz сайтында «Оңалту және банкроттық» бөлімінде немесе борышкердің ducat.kz сайтындағы «Кредиторларға арналған» бөлімінде танысып шығуына мүмкіндігі бар.

         «Арна» АҚ-ның кредиторының немесе «Арна» АҚ кредиторларының жиналысына қатысуға (сенімхат бойынша) құқығы бар өзге тұлғаның Бірінші басшысынан жиналысқа келуін сұраймыз, ол борышкер «Арна» АҚ-ның орналасқан жерінде 2017 жылғы 20 сәуiрде сағат 11.00-де борышкер «Арна»АҚ-ның мына мекенжайында өтеді: Алматы қ., Байзақов к-сі, 221-үй, Қарасай батыр көшесінің бұрышы (бұрынғы Виноградов к-сі)  2-қабат,  №8 кабинет. 

         Кредиторлардың барлық өкілдерінен кредиторлардың жиналысына қатысу және өздерінің кредиторлар кезегі бойынша дауыс беру үшін (кредиторлардың жиналысы өтетін күні) күші бар сенімхаттардың өздерінде болуын өтінеміз.

        2017 жылғы 20 сәуiрде сағат 11.00-де өтетін кредиторлардың жиналысының қарауына жататын «Арна» АҚ-ның кредиторларының алдағы жиналысының материалдарымен кредиторлар немесе олардың сенімхат бойынша өкілдері борышкер «Арна» АҚ-ның орналасқан жерінде «Арна» АҚ-ның Заң департаментінде таныса алады. Байланыс телефондары: +7 727 2 50 50 50 (внутр. 100), +2 50 45 57, 8 771 503 86 50, 8 701 208 75 75.  

Құрметпен,  «Арна» АҚ-ның Банкроттық басқарушысы                                                   Мәмеш Д.Ә.

Уведомление о собрании кредиторов

29.03.2017

Первому руководителю

Кредитора (-ов) АО «Арна»

согласно Реестра требований кредиторов

в процедуре банкротства / конкурсного управления АО «Арна»

 

От Банкротного управляющего  АО «Арна»

(БИН 950740000170),

находящегося г.Алматы, ул. Шевченко, д. 164б (юридический адрес),

г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, 2 этаж, каб. 8 (фактический адрес),  

тел. +7 (727) 2 50 50 50 (100), 2 50 45 57

 

 

Исх. № БУ-46 от 29.03.2017г.

 

Уведомление

 

Банкротный управляющий АО «Арна» уведомляет кредиторов АО «Арна» о проведении собрания кредиторов АО «Арна» на дату 20 апреля 2017 г. в 11.00 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая Виноградова; вход со стороны Байзакова), д.221, 2 этаж, кабинет №8 на основании п.2) п.2 ст. 24 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

     Уведомляются кредиторы АО «Арна», а также иные лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов на основании пп.1-2 ст. 25 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» о созыве собрания кредиторов АО «Арна» с Повесткой дня:

 

1. Извещение кредиторов об итогах и результатах проведения оценки залогового имущества согласно пп.1) п.2, пп.5) п.3 ст.93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» в связи с истечением срока действия произведенной оценки имущества для проведения аукциона раздельными лотами согласно п.2 ст. 99 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

2. Утверждение Плана продажи имущества раздельными лотами для проведения аукциона раздельными лотами согласно пп.6) п.3 ст. 93, п.2 ст. 99 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

3. Принятие решения о прямой продаже 10 (десяти) % доли  участия в уставном капитале ТОО «Восток-Пейдж» (БИН 980340018957), принадлежащей банкроту АО "Арна" на праве собственности согласно пп.7) п.3 ст. 93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».    

Также кредиторы имеют возможность ознакомиться с информационным сообщением о созыве собрания кредиторов АО «Арна» на сайте kgd.gov.kz в разделе «Реабилитация и банкротство» или на сайте должника ducat.kz в разделе «Для кредиторов» соответствии с ч.2 п.1 ст. 25 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

        

         Просим Первого руководителя кредитора АО «Арна» или иного лица, имеющего право на участие в собрании кредиторов АО «Арна» (по доверенности) прибыть на собрание, которое состоится по месту нахождения должника АО «Арна» 20 апреля 2017 г. в 11.00 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая Виноградова)  2 этаж,  кабинет №8. 

         Всем представителям кредиторов просьба при себе иметь действующие доверенности (на дату проведения собрания кредиторов) для участия и голосования на собрании кредиторов по своей очереди кредиторов.

         С материалами предстоящего собрания кредиторов АО «Арна», подлежащими рассмотрению собранием кредиторов на 20 апреля 2017 г. в 11.00 час., кредиторы или их представители по доверенностям могут ознакомиться в АО «Арна» по месту нахождения должника АО «Арна».

 

Телефоны для контактов: +7 727 2 50 50 50 (внутр. 100), +7 727 2 50 45 57.  

 

С  уважением,  Банкротный управляющий  АО «Арна»                                           Мәмеш Д.Ә.

Уведомление о собрании кредиторов

15.02.2017

Первому руководителю

Кредитора (-ов) АО «Арна»

согласно Реестра требований кредиторов

в процедуре банкротства / конкурсного управления АО «Арна»

 

От Банкротного управляющего  АО «Арна»

(БИН 950740000170),

находящегося г.Алматы, ул. Шевченко, д. 164б (юридический адрес),

г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, 2 этаж, каб. 8 (фактический адрес),  

тел. +7 (727) 2 50 50 50 (100), 2 50 45 57

 

 

Исх. № БУ-29 от 15.02.2017

 

Уведомление

 

Банкротный управляющий АО «Арна» уведомляет кредиторов АО «Арна» о проведении собрания кредиторов АО «Арна» на дату 09 марта 2017 г. в 11.00 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая Виноградова; вход со стороны Байзакова), д.221, 2 этаж, кабинет №8 на основании п.2) п.2 ст. 24 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

     Уведомляются кредиторы АО «Арна», а также иные лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов на основании ч.1 п.1 и п.2 ст. 25 и ст. 73 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» о созыве собрания кредиторов АО «Арна» с Повесткой дня:

 

1.     Рассмотрение вопроса о необходимости и дачи согласия на продление 3-х месячного срока проведения банкротства согласно пп.13) п.3. ст.93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

2.     Извещение кредиторов об итогах и результатах проведения оценки залогового имущества согласно пп.1) п.2, пп.5) п.3 ст.93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» в связи с истечением срока действия произведенной оценки имущества для проведения аукциона раздельными лотами согласно п.2 ст. 99 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

3.     Утверждение Плана продажи имущества раздельными лотами для проведения аукциона раздельными лотами согласно пп.6) п.3 ст. 93, п.2 ст. 99 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

4.     Утверждение суммы дебиторской задолженности должника АО «Арна», невозможной к взысканию согласно пп.9) п.3 ст. 93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

5.     Разное.

  

Также кредиторы имеют возможность ознакомиться с информационным сообщением о созыве собрания кредиторов АО «Арна» на сайте kgd.gov.kz в разделе «Реабилитация и банкротство» или на сайте должника ducat.kz в разделе «Для кредиторов» соответствии с ч.2 п.1 ст. 25 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

        

         Просим Первого руководителя кредитора АО «Арна» или иного лица, имеющего право на участие в собрании кредиторов АО «Арна» (по доверенности) прибыть на собрание, которое состоится по месту нахождения должника АО «Арна» 09 марта 2017 г. в 11.00 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая Виноградова)  2 этаж,  кабинет №8. 

         Всем представителям кредиторов просьба при себе иметь действующие доверенности (на дату проведения собрания кредиторов) для участия и голосования на собрании кредиторов по своей очереди кредиторов.

         С материалами предстоящего собрания кредиторов АО «Арна», подлежащими рассмотрению собранием кредиторов на 09 марта 2017 г. в 11.00 час., кредиторы или их представители по доверенностям могут ознакомиться в АО «Арна» по месту нахождения должника АО «Арна».

Телефоны для контактов: +7 727 2 50 50 50 (внутр. 100), +7 727 2 50 45 57.  

 

С  уважением,  Банкротный управляющий  АО «Арна»                                           Мәмеш Д.Ә.

Оценка имущества АО "Арна"

12.01.2017

Информационное сообщение

о проведении конкурса по закупу услуг по оценке

имущества (активов) должника

 

Банкротный управляющий АО «Арна» (г.Алматы, ул. Шевченко, д. 164б (юридический адрес), ул. Байзакова, 221, 2 этаж (фактический адрес), БИН 950740000170) объявляет конкурс по закупу услуг по оценке имущества (активов) должника, находящегося по адресам в городах Алматы, Астана, Караганда, Атырау, Уральск. Оценка проводится с целью реализации имущества (активов) должника раздельными лотами.

 

В состав имущества (активов) должника входит:

 

 

1. Нежилое помещение(техническая комната) в многоквартирном доме под оборудование, общей площадью 15 кв.м, земельный участок 3 кв.м., общая долевая собственность. Год постройки 2006г. Кадастровый номер 20-312-064-200, РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он,ул.Жазылбек, д.20 (в удовлетворительном состоянии)

2. Нежилое помещение (офис) в многоквартирном доме общей площадью 179,6 кв.м, общая долевая собственность. Кадастровый номер 21-318-068-907, РК, г. Астана, п. Комсомольский, ул.№ 68, д.3/1, ВП-11. Г/п- 2005 г. (в удовлетворительном состоянии)

3. Нежилое помещение (техническое помещение) в многоквартирном доме общей площадью 101,6 кв.м, с прилегающим земельным 55 кв.м., общая долевая собственность. Кадастровый номер 21-318-068-907, РК, г. Астана, п. Комсомольский ул. 68, д.3/1 ВП-7/29 (в удовлетворительном  состоянии) г/п -2005 г.

4. Офисное помещение в многоквартирном доме, общей площадью 264,9 кв.м.,  земельный участок 132 кв.м., общая долевая собственность. Кадастровый номер -09-142-122-689, РК, Карагандинская область, г. Караганда, р-н Казыбек би, ул.Ленина, д.61/2 (в черновой отделке) Г/п-2006

5. Квартира оборудованная под офис в многоквартирном доме, общей площадью 60.6 кв.м, частная собственность. Кадастровый номер 08-130-035-000-10а-109,РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск,4-й мк-н, д.10а, кв.109 (в неудовлетворительном состоянии)

6.  Офисное помещение в многоквартирном доме, общей площадью 596,6 кв.м., с земельным участком 140 кв.м., общая долевая собственность.  Кадастровый номер-04-066-029-141, РК, Атырауская область г. Атырау,  ул. М.Утемисова, д.116/2  (в удовлетворительном состоянии)

7. Трехкомнатная квартира в многоквартирном доме, общей площадью 124.2 кв.м., Кадастровый номер 04-066-012-409, РК, Атырауская область, г. Атырау, мкр. Сары-Арка, д.28, кв. 10 (в удовлетворительном состоянии)

8. Daewoo Damas (A 583 DS), год выпуска: 2006г. , требуется ремонт

9. Daewoo Damas Dix B3 (A 348 TC) год выпуска: 2001г, в удовлетворительном состоянии

10.  Daewoo Damas Dix Van (A 347 TC) год выпуска: 2001г. в удовлетворительном состоянии

11.  Daewoo Damas Dix B3 (A 346 TC) год выпуска: 2001г, в удовлетворительном состоянии

12.  Daewoo Damas Dix B3 (A 349 TC) год выпуска: 2001г, в удовлетворительном состоянии

13.  Nissan X-Trail (E 287 BM) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

14.  Ваз-21213 ( A 985 CA) год выпуска: 2001г., в удовлетворительном состоянии

15.  Changan Sc5022 Xxy2 (A 549 ED) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

16.  Toyota Camry ( A 343 CC) год выпуска: 2001г., требуется ремонт

17.  Toyota land Cruiser Prado ( A 931 DY) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

18.  Subaru Legacy ( A 069 ED) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

19.  Nissan X-Trail ( 167 AT 02) год выпуска: 2002г, требуется ремонт

20.  Газ 3302 ( H706585), год выпуска: 1994г. в удовлетворительном состоянии

21.  Уаз 39094-018 ( E 618 BF) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

22.  Ваз-21213 ( A 319 CN) год выпуска: 2003г., требуется ремонт

23.  Subaru Forester ( 626 BZ 02) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

24.  Toyota Rav 4 ( A 920 AS) год выпуска: 2003г., в удовлетворительном состоянии

25.  Chevrolet Niva ( A 703 DV) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

26.  Nissan X-trail ( 214 AO 02) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

27.  Daewoo Damas ( A 582 DS) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

28.  Телекоммуникационные машины и оборудование в удовлетворительном состоянии (5375 наименований)

29.  Телекоммуникационные машины и оборудование требующие ремонта (около 1260 наименований)

30.  Офисная техника (1500 наименований - компьютеры, мониторы, принтеры, копировальные аппараты, телефонные аппараты и т.д.)

31.  Другие виды основных средств (1000 наименований – офисная мебель и офисный инвентарь)

32.  ТМЦ (интернет и телефонные карточки, кабель, Cisco, адаптеры и т.д.) 465 наименований

33.  Оборудование к установке (телекоммуникационное оборудование HUAWEI)

Примечание:

 

1. Недвижимое имущество находится в гг. Алматы, Астана, Атырау, Караганда

2. Транспортные средства в г. Алматы 15 единиц, в г. Астана 1 единица, в г. Атырау 4  единицы.   

3.Телекоммуникационное оборудование более 6500 наименований находящиеся в городах Алматы, Астана, Атырау и включают:

                                                  - Передаточные устройства;

                                             - Станционное оборудование;

                                                  - АТС;

                                             - Антенны;

                                             - Кабельная канализация;

                                             - Линии электропередач связи.

 

Заявки для участия в конкурсе принимаются в течение десяти рабочих дней со дня опубликования настоящего объявления с 10-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 12-00 до 14-00 часов по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, 2 этаж, тел. +7 (727) 2 50 50 50 (100, 115, 129), е-mail: z_matenova@ducat.kz, g_sadykova@ducat.kz

Претензии по организации конкурса принимаются с 9-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 по адресу: Департамент Государственых Доходов по г.Алматы, г.Алматы, ул. Абылай хана, д. 93/95, 3 этаж, каб. 334, тел. +7 (727) 2 72 17 86, е-mail: urb_1_6001@taxgalmaty.mgd.kz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борышкердің мүлкін (активтерін) бағалау бойынша қызметті сатып алу жөніндегі конкурсты өткізу туралы ақпараттық хабарлама

 

           Арна АҚ-ның банкроттық басқарушы (Алматы қ, Байзаков к., 221, 2 қабат, БСН 950740000170 (нақты мекен-жайы) (Алматы қ, Шевченко к., 164б үй (заңды мекен-жайы),  Алматы, Астана, Қарағанды, Атырау, Орал қалалары бойынша борышкердің мүлкін (активтерін) бағалау бойынша қызметті сатып алу туралы конкурс жариялайды.

 

Борышкердің мүлкінің (активтерінің) құрамына кіреді:

 

1.   Тұрғын үй емес (техникалық бөлме) көп қабатты пәтерлерде жалпы  көлемі 15 кв.м, жер участкісі 3 шаршы метр, жалпы меншік. Салынған жылы 2006ж. Кадасторлық нөмір 20-312-064-200, ҚР, Алматы қаласы, Әуэзов ауданы, Жазылбек көшесі 20 үй (қанағаттанарлық жағдайда).

2.   Тұрғын үй емес (офистік) көп қабатты пәтерлерде жалпы көлемі 179,6 шаршы метр,  жалпы меншік. Кадасторлық нөмір 21-318-068-907, ҚР, Астана қаласы,  Комсомольский көшесі №68, 3/1 үй, ВП-11. с/ж-2005 (қанағаттанарлық жағдайда).

3. Тұрғын үй емес (техникалық бөлме) көп қабатты пәтерлерде жалпы көлемі 101,6 шаршы метр, жер участкісі 55 шаршы метр, жалпы меншік. Кадасторлық нөмір 21-318-068-907, ҚР, Астана қаласы Комсомольский көшесі №68, 3/1 үй, ВП-7/29 (қанағаттанарлық жағдайда). с/ж-2005 ж

4.  Көп қабатты пәтерлердегі офистық ғимараттар, жалпы көлемі 264,9 шаршы метр, жер участкісі 132 шаршы метр, жалпы меншік. Кадасторлық нөмір 09-142-122-689, ҚР, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы,  Қазыбек би ауданы, Ленина көшесі 61/2 үй (бірінші әрлеу). с/ж-2006

5. Көп қабатты пәтерлерге пәтерді офис түрінде жабдықталған, жалпы көлемі 60.6 шаршы метр,  жеке меншік.  Кадасторлық нөмір 08-130-035-000-10а-109, ҚР, Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, 4-ші ықшам ауданы, 10а үй, 109 пәтер (қанағаттсызданарлық жағдайда).               

 6.  Көп қабатты пәтерлердегі офистық ғимараттар жалпы көлемі 596,6 шаршы метр, жер участкісі 140 шаршы метр, жалпы меншік. Кадасторлық нөмір 04-066-029-141, ҚР, Атырау облысы, Атырау қаласы,  М.Утемисов көшесі 116/2 үй (қанағаттанарлық жағдайда).

7. Көп қабатты пәтерлердегі 3 бөлмелі пәтер, жалпы көлемі 124.2 шаршы метр, Кадасторлық нөмір 04-066-012-409, ҚР, Атырау облысы, Атырау қаласы, Сары-Арка ықшам ауданы 28 үй, 10 пәтер (қанағаттанарлық жағдайда).

8.    Daewoo Damas (A 583 DS), шыққан жылы: 2006ж. , жөндеу қажет

9.    Daewoo Damas Dix B3 (A 348 TC) шыққын жылы: 2001ж,  қанағаттанарлық жағдайда

10.  Daewoo Damas Dix Van (A 347 TC) шыққын жылы: 2001ж.  қанағаттанарлық жағдайда

11.  Daewoo Damas Dix B3 (A 346 TC) шыққын жылы: 2001ж,  қанағаттанарлық жағдайда

12.  Daewoo Damas Dix B3 (A 349 TC) шыққын жылы: 2001ж,  қанағаттанарлық жағдайда

13.  Nissan X-Trail (E 287 BM) шыққын жылы: 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

14.  Ваз-21213 ( A 985 CA) шыққын жылы: 2001ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

15.  Changan Sc5022 Xxy2 (A 549 ED) шыққын жылы: 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

16.  Toyota Camry ( A 343 CC) шыққын жылы: 2001ж., жөндеу қажет

17.  Toyota land Cruiser Prado ( A 931 DY) шыққын жылы: 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

18.  Subaru Legacy ( A 069 ED) шыққын жылы: 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

19.  Nissan X-Trail ( 167 AT 02) шыққын жылы: 2002ж, жөндеу қажет

20.  Газ 3302 ( H706585), шыққын жылы: 1994ж.  қанағаттанарлық жағдайда

21.  Уаз 39094-018 ( E 618 BF)  қанағаттанарлық жағдайда : 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

22.  Ваз-21213 ( A 319 CN)  шыққын жылы: 2003ж., требуется ремонт

23.  Subaru Forester ( 626 BZ 02) шыққын жылы: 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

24.  Toyota Rav 4 ( A 920 AS) год выпуска: 2003ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

25.  Chevrolet Niva ( A 703 DV) шыққын жылы: 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

26.  Nissan X-trail ( 214 AO 02) шыққын жылы: 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

27.  Daewoo Damas ( A 582 DS) шыққын жылы: 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

28.  Телекоммуникациялық машыналар және жабдықтар  қанағаттанарлық жағдайда (5375 атауы)

29.  Жөндеуге қажет телекоммуникациялық машыналар және жабдықтар ( шамамен 1260 атауы)

30.  Офистік техника (1500 атауы - компьютеры, мониторы, принтеры, копия тусіретін аппараттар, телефондық аппараттар және  т.б.)

31.  Негізгі құралдардың басқа да түрлері (1000 атауы – офистік жиһаз и офистік инвентарь)

32.  ТМЦ (интернет және телефон карточкалары, кабель, Cisco, адаптерлер және  т.б.) 465 наименований

33.  Құру жабдықтары (HUAWEI телекоммуникациялық жабдық)

 

Ескерту:

1. Жылжымайтын мүлік  Алматы, Астана, Атырау, Қараганда, қалаларында.

2. Транспорттық құралдар Алматы қ. 15 бірлік, Астана қ. 1 бірлік, Атырау қ. 4 бірлік.

3. Телекоммуникациялық жабдықтың 6500 атауы Алматы, Астана, Атырау қалаларында:

                                              - Қолдан-қолға берілетін құрылғы

                                              - Станциялық жабдық

                                              - АТС

                                              - Антендер

                                              - Кабельдік канализация     

                                              - Электр қуатын беретін желі байланысы

                     

       Конкурсқа қатысу үшін өтінімдер осы хабарламаны жариялаған күннен бастап он  жұмыс күні ішінде: Алматы қаласы, Байзаков көшесі, 221үй, 2 қабат, мекенжайы бойынша сағат 10-00 бастап 18-00 дейін қабылданады, түскі үзіліс 12-00 бастап 14-00 дейін, тел: +7 (727) 2 50 50 50 (100, 115, 129), е-mail: z_matenova@ducat.kz, g_sadykova@ducat.kz

      Конкурсты ұйымдастыру бойынша шағымдар мына мекенжайы бойынша қабылданады: Мемлекеттiк Табыс Департаменті, Алматы қаласы, Абылай хан көшесі., 93/95 үй, 3 қабат, сағат  09-00 бастап 18-30 дейін қабылданады, түскі үзіліс 13-00 бастап 14-30 дейін. е-mail: urb_1_6001@taxgalmaty.mgd.kz, тел. +7 (727) 2 72 17 86.

 

 

 

 

Уважаемые крдиторы

15.09.2016

 Исх. № БУГО-114 от 15 сентября 2016г.


Уведомление


Банкротный управляющий АО «Арна» уведомляет кредиторов АО «Арна» о проведении собрания кредиторов АО «Арна» на дату 10 октября 2016 г. в 11.30 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая Виноградова; вход со стороны Байзакова), д.221, 2 этаж, кабинет №8 на основании п.2) п.2 ст. 24 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

Уведомляются кредиторы АО «Арна», а также иные лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов на основании ч.1 п.1 и п.2 ст. 25 и ст. 73 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» о созыве собрания кредиторов АО «Арна» с Повесткой дня:


 1. Утверждение плана продажи имущества

 2. Рассмотрение вопроса о передаче залогового имущества залоговому кредитору в счет удовлетворения его требования с учетом оценки залогового имущества. Получение решения залогового кредитора по данному вопросу.

 3. В случае отказа залогового кредитора принятие решения о выставлении имущества на электронный аукцион согласно пп.1), 6), 8) п. 3 ст.93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».


Также кредиторы имеют возможность ознакомиться с информационным сообщением о созыве собрания кредиторов АО «Арна» на сайте kgd.gov.kz в разделе «Реабилитация и банкротство» или на сайте должника ducat.kz в разделе «Для кредиторов» соответствии с ч.2 п.1 ст. 25 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

      Просим Первого руководителя кредитора АО «Арна» или иного лица, имеющего право на участие в собрании кредиторов АО «Арна» (по доверенности) прибыть на собрание, которое состоится по месту нахождения должника АО «Арна» 10 октября 2016 г. в 11.30 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая Виноградова) 2 этаж, кабинет №8.

Всем представителям кредиторов просьба при себе иметь действующие доверенности (на дату проведения собрания кредиторов) для участия и голосования на собрании кредиторов по своей очереди кредиторов.

      С материалами предстоящего собрания кредиторов АО «Арна», подлежащими рассмотрению собранием кредиторов на 10 октября 2016 г. в 11.30 час., кредиторы или их представители по доверенностям могут ознакомиться в Юридическом департаменте АО «Арна» по месту нахождения должника АО «Арна». Телефоны для контактов: +7 727 2 50 50 50 (внутр. 100), +2 50 45 57, 8 771 503 86 50, 8 701 208 75 75.


С уважением,

Банкротный управляющий АО «Арна» Мәмеш Д.Ә.

Құрметтi кредиторлар!

17.08.2016

Шығ. № БУ-ГО-107, 2016 жылғы 17 тамыз


Хабарлама

«Арна» АҚ-ның банкроттық басқарушысы «Арна» АҚ-ның кредиторларына «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ 24-бабы 2-тармағы 2) тармақшасының негізінде 2016 жылғы 08 қыркүйек сағат 11.30-да борышкер «Арна» АҚ орналасқан: Алматы қ., Байзақов к-сі, 221-үй, Қарасай батыр көшесінің бұрышы (бұрынғы Виноградов к-сі; кіретін есігі Байзақов к-сі жағынан), 221-үй, 2-қабат, №8 кабинет мекенжайында «Арна» АҚ-ның кредиторлары жиналысының өткізілетіні туралы хабарлайды.

      «Оңалту және банкроттық туралы» ҚР Заңының 25-бабының 1-тармағы 1-бөлігі және 2-тармағы және 73-бабы негізінде «Арна» АҚ-ның кредиторларына, сондай-ақ кредиторлардың жиналысына қатысуға құқығы бар өзге де тұлғаларға мынадай Күн тәртібімен «Арна» АҚ-ның кредиторларының жиналысының шақырылатыны туралы хабарланады:


 1. «Арна» АҚ-ның (кепілзаттық) мүлкіне бағалаушының бағалау жүргізуінің барысы туралы. №1 Қосымша бойынша «Арна» АҚ-ның (кепілзаттық) мүлкін бағалау туралы есеппен танысу.

 2. Банкроттық басқарушыға төленетін қосымша сыйақыны анықтау.

 3. «Қазинтел» ЖШС-нің Банкроттық басқарушысының Қорытынды есебін және тарату балансын бекіту туралы 08.06.2016ж. Соттың ұйғарымының алынуы туралы. №2 Қосымша бойынша «Қазинтел» ЖШС-нің банкроттық рәсімінің аяқталуына байланысты «Қазинтел» ЖШС-нің 3 054 349 972,96 тг мөлшеріндегі берешегін есептен шығару және банкроттық басқарушы М.А. Юсупбаевтың бекітілген қорытынды есебін келісу және сотқа ұсыну үшін Уәкілетті органға тапсыру.

 4. 3 Қосымша бойынша өндіруге мүмкін болмайтын дебиторлық берешекті есептен шығару.

 5. 4 Қосымша бойынша «Транстелеком» АҚ-ның бастамасымен Кредиторлар комитетінің құрамына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені қарау.

 6. Банкроттық рәсімін жүргізудің 3 айлық мерзімін ұзартудың қажеттігі және оған келісім беру туралы мәселені қарау.

Сонымен қатар кредиторлардың «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ 25-бабы 1-тармағы 2-бөлігіне сәйкес «Арна» АҚ кредиторларының жиналысының шақырылатыны туралы ақпараттық хабармен kgd.gov.kz сайтында «Оңалту және банкроттық» бөлімінде немесе борышкердің ducat.kz сайтындағы «Кредиторларға арналған» бөлімінде танысып шығуына мүмкіндігі бар.

     «Арна» АҚ-ның кредиторының немесе «Арна» АҚ кредиторларының жиналысына қатысуға (сенімхат бойынша) құқығы бар өзге тұлғаның Бірінші басшысынан жиналысқа келуін сұраймыз, ол борышкер «Арна» АҚ-ның орналасқан жерінде 2016 жылғы 08 қыркүйекте сағат 11.30-да борышкер «Арна»АҚ-ның мына мекенжайында өтеді:

Алматы қ., Байзақов к-сі, 221-үй, Қарасай батыр көшесінің бұрышы (бұрынғы Виноградов к-сі) 2-қабат, №8 кабинет.

     Кредиторлардың барлық өкілдерінен кредиторлардың жиналысына қатысу және өздерінің кредиторлар кезегі бойынша дауыс беру үшін (кредиторлардың жиналысы өтетін күні) күші бар сенімхаттардың өздерінде болуын өтінеміз.

     2016 жылғы 08 қыркүйек сағат 11.30-да өтетін кредиторлардың жиналысының қарауына жататын «Арна» АҚ-ның кредиторларының алдағы жиналысының материалдарымен кредиторлар немесе олардың сенімхат бойынша өкілдері борышкер «Арна» АҚ-ның орналасқан жерінде «Арна» АҚ-ның Заң департаментінде таныса алады.

Байланыс телефондары: +7 (727) 2 50 50 50 (внутр. 100),  2 50 45 57, 8 (771) 503 86 50, 8 (701) 208 75 75.

Құрметпен, «Арна» АҚ-ның Банкроттық басқарушысы Мәмеш Д.Ә.

Уважаемые крдиторы

17.08.2016

Исх. № БУ-ГО-107 от 17 августа 2016г.


Уведомление


         Банкротный управляющий АО «Арна» уведомляет кредиторов АО «Арна» о проведении собрания кредиторов АО «Арна» на дату 08 сентября 2016 г. в 11.30 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая Виноградова; вход со стороны Байзакова), д.221, 2 этаж, кабинет №8 на основании п.2) п.2 ст. 24 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

        Уведомляются кредиторы АО «Арна», а также иные лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов на основании ч.1 п.1 и п.2 ст. 25 и ст. 73 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» о созыве собрания кредиторов АО «Арна» с Повесткой дня:


 1. О ходе проведения оценки (залогового) имущества АО «Арна» оценщиком. Ознакомление с Отчетом оценки (залогового) имущества АО «Арна» согласно Приложения №1.

 2. Определение дополнительного вознаграждения банкротному управляющему.

 3. О получении Определения суда от 08.06.2016г. об утверждении Заключительного отчета и ликвидационного баланса Банкротного управляющего ТОО «Казинтел». Списание задолженности ТОО «Казинтел» в размере 3 054 349 972,96 тг в связи с завершением процедуры банкротства ТОО «Казинтел» и предоставлении утвержденного заключительного отчета банкротного управляющего Юсупбаева М.А. в Уполномоченный орган для его согласования и представления в суд согласно Приложения №2.

 4. Списание дебиторской задолженности, невозможной к взысканию согласно Приложения №3.

 5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в состав Комитета кредиторов по инициативе АО «Транстелеком» согласно Приложения №4.

 6. Рассмотрение вопроса о необходимости и дачи согласия на продление 3-х месячного срока проведения банкротства.

 Также кредиторы имеют возможность ознакомиться с информационным сообщением о созыве собрания кредиторов АО «Арна» на сайте kgd.gov.kz в разделе «Реабилитация и банкротство» или на сайте должника ducat.kz в разделе «Для кредиторов» соответствии с ч.2 п.1 ст. 25 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

       Просим Первого руководителя кредитора АО «Арна» или иного лица, имеющего право на участие в собрании кредиторов АО «Арна» (по доверенности) прибыть на собрание , которое состоится по месту нахождения должника АО «Арна» 08 сентября 2016 г. в 11.30 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу:

г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая Виноградова) 2 этаж, кабинет №8.

      Всем представителям кредиторов просьба при себе иметь действующие доверенности (на дату проведения собрания кредиторов) для участия и голосования на собрании кредиторов по своей очереди кредиторов.

      С материалами предстоящего собрания кредиторов АО «Арна», подлежащими рассмотрению собранием кредиторов на 08 сентября 2016 г. в 11.30 час., кредиторы или их представители по доверенностям могут ознакомиться в Юридическом департаменте АО «Арна» по месту нахождения должника АО «Арна».

Телефоны для контактов: +7 (727) 2 50 50 50 (внутр. 100),  2 50 45 57,  8 (771) 503 86 50, 8 (701) 208 75 75.


С уважением, Банкротный управляющий АО «Арна» Мәмеш Д.Ә.


Архив Новостей